top of page

MOTINŲ TEISMO DEKLARACIJA

VYRAI-MUTANTAI UŽĖMĖ KERTINES IR DOMINUOJANČIAS VIETAS, apsprendžiančias: lėšų paskirstymą, įtaką moralinei ir dorovinei visuomenės būklei, valstybės organizavimo įsipareigojimus ir funkcijas, piliečių visuomeninės santarvės taisykles ir šių taisyklių vykdymo užtikrinimą, TĖVYNĖS gynybą. Dėl to susiformavo stilius ir dvasia, piktybiškai prieštaraujantys gyvybingumui ir gyvenimo taisyklėms. Gyvenimo parametrai smarkiai suprastėjo ir katastrofiškai tebesmunka.

GYVENIMO PAGRINDUS tokie „vyrai“ negrabiai sukeitė su finansine ir ekonomine kultūra.

Uzurpuojant gyvybės pratęsimo teises, ugdant kultūrinius, moralinius, dorovinius pagrindus, IGNORUOJAMOS žmogiškumo ir kūrybiškumo normos. Visuomenė koordinuojama ne savitarpio pagarbos kokybiniais pagrindais, o slapta specialiųjų tarnybų „veikla“, RIMBU, PRIEVARTA IR MIRTIMIS.

SUVOKIANT, kad padorūs vyrai, mūsų sūnūs, turintys garbę ir sąžinę buvo įtraukti į griaunančios veiklos verpetą, nutarėme nukreipti pastangas, padedančias jiems įsisąmoninti jų pačių veiklą, prieštaraujančią gyvybės ištakoms. Nutarėme traktuoti supratingai tai, kad jie taip pat tapo mutantų, užėmusių kertines pozicijas visuomenėje, ĮKAITAIS.

ĮSIGALĖJUSIOS MUTANTŲ PAŽIŪROS, tapusios pilietinio statuso vertinimo matu ir dominante, įtakojo žmonių visuomeninių santykių formą. Tai tapo kultūrinių santykių tarp tautų ir valstybių stiliumi.

Subtilus, visada gyvenusių santarvėje įvairių tautų kultūrų rezginys tapo primetamo gyvybės pagrindų griovėjų stiliaus ĮKAITU. 

Dailininkai, muzikantai, poetai, mokslininkai, įvairių kultūros, pedagogikos ir sveikatos apsaugos sričių inteligentija, žemdirbiai, kūrėjai pateko į politikų-mutantų nežmoniškų ir primityvių nuomonių, nuostatų, teisinių sprendimų diktatą.

 

Savo sampratų aptarnavimui mutantai pasitelkė jėgos struktūras, ekonomiką ir teisėtvarką. Visi pasaulio karai vyko dėl vyrų-politikų kaltės. Nebuvo pasaulyje karų, kuriuos paskelbtų dailininkai, kompozitoriai, muzikantai, rašytojai, mokslininkai, žemdirbiai. Nebuvo pasaulyje karų, kuriuos organizuotų moterys ir tie, kurie maitina visus visuomenės antstatus.

Griovimo stiliaus tonu ir temomis tapo prievarta. Mutantai eskaluoja tautų savitarpio antagonizmą, įžūliai prisidengdami kova už teisingumą. Tai jie išugdė tautų pasipiktinimą, protesto dvasią ir terorizmą. Tai jie privertė jaunas moteris eiti į mirtį dėl vaikų ir senelių gyvybės, įžūliai vadindami jas teroristėmis. Politikams - mutantams pradėjo antrinti žiniasklaida, užėmusi tarp žmogiškų santykių ir tarptautinių įvykių vertintojos poziciją.

Mutantai nuvertino žmogiškųjų savybių apibrėžimus: garbę, sąžinę, abipusę pagarbą, padorumą, inteligentiškumą. Nustojo būti pačiomis svariausiomis smerktinos kategorijos: nesąžiningas poelgis, negarbingas žmogus, niekšas, žmonės, praradę sąžinę ir pan.

Visa ši dirva sąlygojo „šiltų“, nepatikrinamų, nekontroliuojamų ir nebaudžiamų vietų atsiradimą valstybinėse struktūrose, žiniasklaidoje, tarp kultūros veikėjų, jėgos institucijose, teismuose, teisėsaugos institucijose, ekonominėje srityje. Primetamos ir „reklamuojamos“ grubios nemokšiškos ir neįkvepiančios gyvenimui kultūros, meno, visuomeninės nuomonės ir žiniasklaidos temos. Tenka gelbėti vaikus nuo tokio „meno“.

Jeigu pilietis padaro žalą visuomenei, tai jis traukiamas atsakomybėn. Nusikaltėliai, pasislėpę valstybės ir jėgos struktūrų vadovybėje, už nieką neatsako. „Šiltose“ politinių struktūrų vietelėse prisiglaudusių mutantų privilegijos, nekontroliuojamumas ir nebaudžiamumas sukėlė atsakomąjį, neteisybę patyrusių žmonių pyktį. Tai tapo vidinio valstybės nusikalstamumo didėjimo, įtampos tarp tautų ir tarpvalstybiniuose santykiuose priežastimi.

Augantis nusikalstamumas Žemėje - AKIVAIZDUS FAKTAS. To priežastis - griaunančio stiliaus įsigalėjimas ir meilės bei motinystės dvasios naikinimas.

Kita vertus, menas, pritapęs prie mutantų politinių temų stiliaus, ėmė kurstyti smurto, amoralumo, žeminančio Žmogaus orumą, dvasią, ir užsipildė menkaverčiais komerciniais produktais, pavojingai veikiančiais pasąmoninį psichologinį žmonių, jaunimo, vaikų ugdymą.

Žemos prabos žmonių sluoksnis, sąmoningai brukantis ekonomizmą kaip gyvenimo pagrindą, brukantis komerciniais sumetimais, arba pagal savo nuostatas, arba dėl politinių ambicijų, daro nepataisomą žalą kultūriniam Žmogaus ir tautų paveldui. Trumpalaikės naudos siekiama giliаi pažeidžiant žmonijos paveldą ir žmogaus gyvenamąją aplinką, tai vyksta piktybiškai ir nebaudžiamai ten, kur tos piktadarystės pridengiamos mutantų stiliaus sąvokomis.

Pagaliau, kiekvienas moralinę žalą patyręs žmogus ar žmonių grupė, ar tauta, yra beteisiai politinės mutantų dvasios suformuotame psichologiniame teismų ir teisėtvarkos klimate. Kartais nuo paties teisėjavimo žmonės patiria žalą, kurios neįmanoma kompensuoti jokiomis ekonominėmis priemonėmis.

Dėl politinio mutantų mąstymo būdo įsigalėjimo buvo prarastos garbės, sąžinės, moralinės atsakomybės, gėdingo poelgio kategorijos. Nebijoma daryti niekšybes, nusikaltėlis nebijo garbės teismo, o visuomenės pasmerkimas neturi juridinės bausmės galios.

Visos dorovinės kategorijos būdavo didžiausias tautų, etninių grupių, šeimų pasiekimas. Dorovinis pasmerkimas veikdavo stipriau, negu šiandieną mutantų įprasmintos bausmės, taikant prievartinės jėgos arba ekonominį poveikį.

Griaunančio mutantų gyvenimo būdo ir diktato ĮKAITĖMIS TAPUSIOS tautos, valstybės, šeimos ėmė prarasti psichologinio ir moralinio skatinimo bei bausmių svertų veiksmingumą. Kartais prasčiokiška valstybė elgiasi kaip įsisiautėjęs chuliganas, nes jos besąžinė vyriausybė nejaučia moralinio pasmerkimo grėsmės, o visi teismai ir įstatymai jai tarnauja. Kartais koks nors režisierius stato moraliniu požiūriu ydingą filmą žinodamas, kad bus nebaudžiamas moraliai ir juridiškai. Politiniai veikėjai elgiasi įžūliai ir, padarę tautai nepataisomą moralinę žalą, rašo ciniškus memuarus. Mokslininkai ir medikai uoliai darbuojasi mutantų - politikų užsakymu kurdami smurto priemones. Jų nekankina sąžinė, nes ruošiant būsimų nusikaltimų įrankius, juos nusikalstamai skatina politikai. Jėgos struktūrų vykdytojai paklūsta tik politikams ir nesusimąsto apie garbę ir sąžinę savo tautos, savo motinų, vaikų ir tarptautinės bendruomenės akivaizdoje. Yra daugybė pavyzdžių, kai piliečiai, ginantys kultūrines ir moralines savo tautos vertybes, yra teisiami ir prieš juos panaudojama prievarta, tik todėl, kad tai sukuria alternatyvą politiniam mutantų diktatui.

Mes priversti GELBĖTI moteris, senelius, vaikus, TAPUSIUS išsklaidyto tipo KONCЕNTRACIJOS STOVYKLŲ, t.y. atrankinio žalojimo ir kankinimo aukų butuose, ĮKAITAIS. Mutantai-politikai organizavo šiuos konclagerius, finansuoja ir aprūpina specialiųjų tarnybų mutantus: cheminiais aerozoliais, bakteriologinėmis priemonėmis, elektromagnetinio švitinimo įranga.

BŪDAMOS LIUDININKĖMIS to, kad visi karai rengiami politikų-mutantų, o valdžia jų uzurpuota taip, kad jiems paklūsta jėgos struktūros, kad tautų likimai priklauso nuo jų ambicijų ir mąstymo stiliaus, mes, moterys, susiduriame su aštria Žmogaus išlikimo Žemėje ir Kosmose problema.

 

ŽINANT, kad būtent mutantai naudojasi mokslininkų, biologų, medikų veikla taip, kad daro juos nusikaltėliais kuriant potencialias žmonių naikinimo ir prievartos priemones, nuspręsta paskelbti kreipimąsi į turinčius garbę ir sąžinę vyrus. Pirmiausia mes kreipiamės į motinas ir moteris, dirbančias medicinos ir biologijos srityse: nekurkite žalojančių biologinių priemonių ir metodų mutantams-politikams. Apsigalvokite!

SUVOKDAMOS TĄ FAKTĄ, kad menas ir žiniasklaidos priemonės yra valdomos griovėjų ir savo nežmoniška produkcija užpildo visus informacinius kanalus, kur tiesiogiai ar netiesiogiai ugdoma antagonizmo ir prievartos dvasia, reklamuojamas chamiškumas, ištvirkimas, cinizmas, viskas pateikiama kaip sektinas pavyzdys ir tokia dvasia auklėjama jaunoji karta, raginame moteris susitelkti kovoje už kiekvieną gyvybės sprindį.

SUVOKIANT TĄ FAKTĄ, kad menininkai, rašytojai, poetai, kompozitoriai, pedagogai, švietėjai, mokslininkai, neformalios organizacijos, kultūrinės ir švietėjiškos draugijos ir visos kūrybinės jėgos tapo politinių partijų, kurių rankose sukoncentruotos juridinės, ekonominės ir teisėsaugos galios, įkaitais, priimtas nutarimas įsteigti MOTINŲ TEISMĄ.

SUVOKIANT jau patirtą moralinę žalą ir nepalankų etinį palikimą dėl politikų-mutantų veiklos, o taip pat jiems antrinančių kultūros veikėjų ir žiniasklaidos, SUVOKIANT, kad žmonių giminės pratęsimui iškilo grėsmė, mes raginame moteris, o taip pat mūsų sūnus, vyrus, kurie išsaugojo garbę ir sąžinę, konsoliduotis ir dalyvauti veikloje atitaisant žalą, kurią savo diktatu, valdžios uzurpacija, teise skirstyti pragyvenimo lėšas, teise disponuoti visuomenės gynyba (savisaugos galiomis) ir ugdyti tautų kultūrą, padarė mutantai. Mes raginame susivokti ir užkirsti kelią moralinio ir kultūrinio visų laikų, šalių ir tautų paveldo griovimui.

MES, MOTINOS, YPATINGAI KREIPIMAMĖS Į MŪSŲ SŪNUS – nebūkite mutantų bendrininkai, išsaugokite gyvybės kultūrą, garbę ir sąžinę!

Mes kategoriškai raginame GELBĖTI GYVYBĘ nuo griaunančio mutantiškumo. Tuo tikslu steigiame tarptautinį MOTINŲ KOMITETĄ ir MOTINŲ TEISMĄ.

bottom of page